Protipovodňová ochrana na vodnom toku v k.ú. obce Liptovský Ondrej

 • Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť ElA
 • Činnost': 10.7 Objekty protipovodnovej ochrany
 • Zistovacie konanie

·     Účel akcie: Účelom investičného zámeru je realizácia protipovodňových opatrení na jednom toku Konský potok v intraviláne obce Liptovský Ondrej. Vzhľadom k tomu že počas prívalových dažďov dochádza k vybrežovaniu toku na priľahlé súkromné a obecné pozemky. Pritom dochádza k podmývaniu a odplavovaniu brehov. Je potrebné realizovať také stavebné opatrenia a úpravy, aby tok previedol s určitou rezervou prietok. Účelom realizácie protipovodňových opatrení je zvýšenie prietočnosti toku, zastabilizovanie brehov proti podmývaniu, odplavovaniu a zlepšovaniu estetického vzhľadu investičných zámerom dotknutého toku.

 • Dotknutá obec: Liptovský Ondrej (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Príslušný orgán: OÚ ŽP Liptovský Mikuláš
 • Navrhovateľ: Obec Liptovský Ondrej, Obecný úrad 84,03204 Liptovský Ondrej
 • IČO Navrhovateľa: 315532
 • Povoľujúci orgán: Obec Liptovský Ondrej

Okresný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši, úsek štátnej vodnej správy

Dokumenty

 • Dátum zverejnenia zámeru 27.03.2017
 • Text zámeru: 
 • uprava brehu B.pdf
 • mer Liptovský Ondrej.pdf
 • kruhov',' priepust.pdf
 • Lipt. ondrej-Situácia.pdf
 • oporny mUľ.pdf
 • ramon priepust.pdf
 • SHMU Liptovský' Ondrej.PDF
 • stupen.pdf
 • uprav a brehu A.pdf

Oznámenie o predložení zámeru:        Info.rtf

Spracovateľ zámeru: Obec Liptovský Ondrej